ࡱ F> ~} PDKSKS3<< 8< $ h l| "W;8sd SN^[@\mOhgUShge: t^ g e e R t^ g e e R hgUSS:hg[alN~N>yOO(uNxTy{|WOO@bl[NhNT|e_hg0WphgNy0Q[0elS~ghgNyhgP[NyhgQ[hgelhg~ghghQ[V gONTV gDN`Sc0WMOb;N[0WMOvONۏL[vcw[V gONTV gDN`Sc0WMOb;N[0WMOvONۏL[vcw/{_gbLZQTV[~Nme?eV{0QV{r`Q/f&Tw/{_=[vsQ͑'Y?eV{ceTQV{r%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %SsvsQ0USMO6R[vl_0lĉ0?eV{ NSONꁫ6R[v6R^ThQI{ONSU\beuĉRv6R[0gbLTHeg`Q6R[vSU\beuĉR/f&T&{TV[SU\beuĉRTNN?eV{%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %Ss/f&TǑS gHececۏONSU\beuĉRgbL%*gSs %Ss/f&T cg[b 0RgHeg%*gSs %Ss͑'Y~NmNyvQV{0gbLTHeg`Q͑'Y~NmQV{6R^/f&T^zePhQ%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %Ss͑'Y~NmQV{6R^/f&TgbL%*gSs %Ss͑'Y~NmQV{gbL/f&T[sgHeg%*gSs %SsONlNlt~gv^z0ePhQTЏL`Q Q萧c6R6R^v6R[TgbL`QlNlt~g/f&T^z0ePhQ /f&T gHeЏL%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %SsvsQ0USMO6R[vl_0lĉ0?eV{ NSONꁫ6R[v6R^ThQI{Q萧c6R6R^/f&T6R[ /f&T gHegbL%*gSs %SsON"Rvw[TlHev`Q Θi{c`Q XYDN{t`Q u`sXOb`Q"R/f&Tu_w[0TlTHevvSR%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %Ss(W3zePЏ%0Sc~SU\eb/f&T gHeۏLΘi{c%*gSs %Ss/f&TĉXYbDTDN{t%*gSs %Ss/f&T cgqV[u`sXT6qDnDNObBl_U\uN~%0yvbD0ybxSI{%*gSs %SsN_[Ssvte9e`Q/f&T[[:gsQgQvwۏLte9e%hg %‰[ % %Yg %͑e{ %͑ed\O%Rg%vQ[%*gSs %Sshg~%T*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*BB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJ$OJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_HHX\`z|߽{eC#>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HǥmW5*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HӽoYC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*   ӽoYC-*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*    $ & * DZcM7*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H* 2 4 8 R V ^ ` j DZyWABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hj l t v ~ DZyWA!>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>* ŭ}eM5.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ϷoW?'.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH  ϷoW?'.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH  B D n p ϷgO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH ߽{Y7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽyW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽ{[;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H @ ߽yW56B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H@ D F l n ͱ{a?>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽyW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽ{[;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ɧcM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 4 6 8 @ B H J N ɳoM72B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH *B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtHN P R l n p x z ӻiG%BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>* ϹoU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH *B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>* ߽{Y7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽyW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݽ{[;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H "(*.02ɧcM33CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 2JLNVX^`dϷsQ96B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtHdfhϷeC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH˵cM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH"$*,߽{Y7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,.68:<DFݽyW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HFHPRTXZ\ݽ{[;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H\`bjlrtvɧcA+*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hvu_I'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H6B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtHNݻaK+>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HNPrtvz|~ѷuS1BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*~߽yW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻyW7>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hݽ{[E#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻiO9*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H $&(BݻiS=%.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH *B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBDFNPVX\^ϭiS9#*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH *B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH^`ѷ];%*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>* ϷkI)>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH.B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*nHtH*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH "ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H"$,.02:<ݽyW7BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H<>FHJNPRݽ{[;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HRVX`bhjnɧcM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*>B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hnvxzǥa?BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻmK5*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HǥsQ;BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*6CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 68:<>BDӽsi]SG=OJPJQJ^Jo(OJPJQJ^Jo(UOJPJQJ^Jo(OJPJQJ^Jo(UOJPJQJ^Jo(OJPJQJ^Jo(UCJU*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H|~m\Ka$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifo$$If:V 44l44l0!n!5!a$$1$$$9D $$IfxgVE< a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0v!0"n!55LJA8'a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V 44l44l0!\w"n!5555LA8/ a$$$If a$$$If$$If:V 44l44l0!\w"n!5555L a$$$If0' a$$$If$$If:V 44l44l0!\w"n!5555L a$$$Ifa$$1$$$9D $$If  '$$If:V 44l44l0!\w"n!5555L a$$$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If   a$$$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If  & JA8'a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V 44l44l0!\w"n!5555L& ( * 4 6 A0' a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0!\w"n!5555L a$$$If6 8 T xga$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0!0n!55T V ` l v ~m\K:a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifo$$If:V 44l44l0!n!5! a$$1$$$9D $$If a$$$If$$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[ a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If  D p ya$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If B a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfB D $$If:V 44l44l0Z!ֈn!5525 555[D F n  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If $$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[ 6 8 J L a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfL N $$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[N P R n p a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If $$If:V 44l44l0'!ֈn!5525 555[ *,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If,.$$If:V 44l44l0^!ֈn!5525 555[.02LN`ba$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifbd$$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[dfha$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0z!ֈn!5525 555[RZbtvva$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If $$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V 44l44l0A!ֈn!5525 555[Pta$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If$$If:V 44l44l0\!ֈn!5525 555[ "a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"$$$If:V 44l44l0#!ֈn!5525 555[$&(DFXZa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfZ\$$If:V 44l44l0!ֈn!5525 555[\^`a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0{!ֈn!5525 555[ HPXjla$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifln$$If:V 44l44l0U !ֈn!5525 555[nxza$$1$$$9D $\$$Ifa$$1$$$9D $\$$Ifa$$1$$$9D $\$$Ifa$$1$$$9D $\$$Ifa$$1$$$9D $$IfveTC2a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0!0n!55"$$If:V 44l44l0 !r> zon!555<55a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If3* a$$$If$$If:V 44l44l0$!r> zon!555<55>@BD|pmk 9r 9r 9r 9r r$$If:V 44l44l0!n!5! 1. A!#"$%S2P18& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*.U@!.c0J B*ph>*H * j @ N 2d,F\vN~B^"<RnD !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? & 6 T B D  L N ,.bd"$Z\lnD@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop"O$CalibriDejaVu Sans-[SO_Times New RomanDejaVu Sans; N[_GB23122021SN^?e^Ǒ-Nt:ggvcwċNhgUSusersjjuser Qh㡧gd!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$PX2Sd W HP+A-U9R:܌~;H=b@%>~>տ??W'oX}*r^^ _FcggOikwnnco!ok)grZxs˾s죾w%y[{{{~{T{?}}S}}}2+}?DH!ޟXv_{Bڵxb.!N5ܸ?t/z!+G$)!!MMgd©eURن"( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 1C" "@ @ p""!@Oh+'0x (08@2021SN^?e^Ǒ-Nt:ggvcwċNhgUSuser Normal.dotmsjjuser1@Y@7Q9=WPS Office_11.8.2.10251_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10251 Root Entry F{WordDocument30TablerData WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz|